חומוס - דף הבית > תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר lovehummus.co.il

כללי
1. tab4u ("החברה") הינה המפעילה של האתר "lovehummus" שכתובתו lovehummus.co.il ("האתר")
במסגרתו ניתן למצוא מידע אודות חומוסיות ברחבי הארץ.
2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש").
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך
ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
3. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין
כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי
וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
4. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או 
הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי,  או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, 
עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, 
תכנים, קישורים, בטקסט, בתמונות, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או 
שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע למוצרים ונותני שירותים שונים ("התכנים"). באתר 
תוכלו לבצע חיפוש חומוסיות ומידע אודותיהן, לגלוש באתרי בתי העסק ונותני השירותים המציעים את המוצרים באתר 
("האתרים המקושרים"), לפרסם ביקורות, המלצות וחוות דעת, ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים ("השירותים").
5. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע 
חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). החברה לא תהא 
אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.
יודגש כי האתר איננו משמש כאתר מכירות וכי החברה לא תחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים 
כלשהם לגולשים.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר 
אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

תגובות, חוות דעת והמלצות באתר
באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות , חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים 
ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות").
פרסום תגובות פתוחים לשימושם של הגולשים.  ההמלצות עשויות לכלול ציון אשר יינתן על ידי גולשים רשומים 
לחומוסיה וכן באמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות יופיע בעמוד החומוסיה ובתוצאות חיפוש.
המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לחומוסיה ו\או למסעדה, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית 
בלבד.
אין לעשות שימוש בהמלצות למטרה אחרת מלבד המטרה הנ"ל, לרבות למטרות יחסי ציבור. החברה שומרת לעצמה את הזכות 
לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל המלצה שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר 
הועלו על-ידי המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת באתר. ייתכן כי 
מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות ו/או בכל מסגרת אחרת אשר 
מופיעה באתר והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.
החברה רשאית לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים 
שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם החברה סבורה כי ההמלצה איננה אמינה.
בעשותך שימוש באתר במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, לרבות פרסום בהמלצות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית 
לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך ועליך להימנע מלפרסם בו:
(1) תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי חוקיים ו/או 
נועדו למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגעים בפעילות המערכת;
(2) תכנים בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש 
בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו;
(3) תכנים העלולים לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות 
כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור;
(4) כל תוכן העלול להוות בסיס 
לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או מהווה הפרה של כל חוק ישראלי, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, 
מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל;
(5) כל תוכן הפוגע 
ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או צד שלישי;
(6) כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע 
למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף;
(7) תכנים הפוגעים בפרטיות;
(8) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך;
(9) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו;
(10) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם ו/או
(11) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר
כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים.
ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה אינה 
אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים 
בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
תכנים שיפורסמו בהמלצות יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט. החברה לא תישא באחריות ביחס לתגובות אשר 
יתקבלו ביחס לפרסום בהמלצות ו/או לכל תוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות התגובות 
הנ"ל. החברה לא תישא באחריות לשימוש אשר ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו בתכנים אשר פורסמו על-ידי המשתמש 
באתר.
יובהר, כי נציג מטעם בית העסק נשוא ההמלצות יהיה רשאי להגיב להמלצות ו/או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.

הסרה או הגבלה של תכנים באתר
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלהגיב בעמוד 
החומוסיות, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, 
מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר 
מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי 
מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לשירותים המסופקים באתר.
החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או 
בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
במידה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, 
לא חוקי ו/או לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת tab4u.com@gmail.com.

הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה
החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים 
מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, 
אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, 
ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה 
מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי 
צדדים שלישיים. 
התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית 
הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע (מבקר מסעדות מקצועי לדוגמה).
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמו שהוא בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה 
בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים 
באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו 
חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, 
בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת 
ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

הסכמה לתנאי השימוש באתר
בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
- התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של 
קשר בינך ובין צד שלישי.
- הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין 
ו/או בעקיפין.
- הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, 
להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, 
השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
- הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
- שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, 
פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי 
החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
- פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב 
ומראש של החברה.
- שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן 
לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
- הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או 
של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
- שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
- איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל 
שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

שונות
החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו 
יגברו.
על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש 
באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או 
שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה 
הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי 
לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.